Match2020

Bestuursopdracht Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs (Match2020)‌De Kop Werkt! brengt bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid bij elkaar, met als doel gezamenlijk de balans tussen werkgelegenheid en opleidingen in de regio te verbeteren. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt talent behouden voor de regio en krijgen bedrijven alle kans zich verder te ontwikkelen.

Project 611:

Uitvoering Regiosectorplannen (Match2020)

Project 613:

Opstellen regiosectorplan Zorg

Project 614:

Opstellen regiosectorplan Agribusiness

Project 615:

Opstellen regiosectorplan Tech@Connect

Project 617:

Opstellen regiosectorplan Toerisme & Recreatie

Doelstelling

Het project Uitvoering Regiosectorplannen is onderdeel van het programma ‘Match2020’, voorheen het programma ‘Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs’. Dit programma heeft als doel het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en hierin een ideale afstemming van vraag en aanbod tot stand te brengen. Binnen het programma zijn vijf speerpunten (sectoren) benoemd: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Maritiem & Offshore (samengevoegd tot Tech@Connect), Zorg en Toerisme & Recreatie.

Voortgang en werkzaamheden

In de sectoren worden de in de planning opgenomen projecten en activiteiten uitgevoerd. Dit gebeurt met wisselende snelheid, maar met goede resultaten. In samenwerking met partners en door de komst van nieuwe initiatieven worden sommige projecten aangepast om beter aan te sluiten op de programmadoelstellingen van Match2020.

Zorg:

In de tweede helft van 2019 zijn de zorg- en welzijnsaanbieders in de Kop van Noord-Holland actief benaderd zich te profileren op het platform Opkop.nl. Dit platform biedt mogelijkheden om zichtbaarheid en vindbaarheid binnen en buiten de regio te vergroten. De tweede lichting van het Wijkleerbedrijf in Den Helder is gestart met als doelgroep statushouders en mensen met een niveau 2-opleiding. Met de gemeente, zorgorganisaties, zorgverzekeraar VGZ en de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) is gewerkt aan de aanpak van het acute tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel in de Kop-regio.

Om het werkplezier van medewerkers in de sector Zorg & Welzijn in de Kop-regio te vergroten en de mogelijkheden van arbeidsbesparende maatregelen te verkennen, is aangestuurd op het organiseren van een hackathon in de Kop van Noord-Holland – naar voorbeeld van Hacking Health Amsterdam. Eind 2019 is het voorstel vanuit Match2020 om de ‘Health Hackathon’ te organiseren in de Kop van Noord-Holland goedgekeurd.

Agribusiness:

Ook in de tweede helft van 2019 heeft de ‘TuinbouwBattle’ op de basisscholen in de Kop van Noord-Holland plaatsgevonden. Er is extra ingezet op de gemeente Texel, waardoor de battle dit schooljaar ook naar vier basisscholen op Texel gaat.

Voor agrarische drones en data is ingezet op twee sporen: drones in het voorbereidend en agrarisch onderwijs plus organisatorische verankering van het project. Dit is gerealiseerd binnen GreenPort SmartFarming NHN dat in november van start is gegaan. Ook is doorgewerkt aan de instroom van kandidaten voor GroenStart. Daarvoor zijn medewerkers van gemeente, UWV en projectpartners bij elkaar gebracht en de voorbereidingen op de volgende speeddates begonnen.

In totaal zijn er in 2019 34 intakes gehouden met kandidaten uit de Kop-gemeenten waarmee het beoogde doel is bereikt. Er zijn achttien kandidaten ingestroomd in het traject en veertien uitgestroomd naar werk via GroenStart. Daarnaast is inzet geweest voor het starten van nieuwkomersklassen, die nu ook regelmatig succesvol draaien. Voor ‘Op Kop’ is bijgedragen aan het bekendmaken, enthousiasmeren en werven van profielen van ondernemers vanuit de agrarische (en aanleverende) sector.

Tech@Connect:

Tech@Connect wordt steeds meer het gedragen collectief dat men bij de oprichting voor ogen had. TL-Netwerk, Sterk Techniekonderwijs en het Match2020-programma zijn samengevoegd. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en afgestemde activiteiten. De tweede helft van 2019 lag de focus op de productie van het Techniek Magazine. Met vijftig partners hebben we een magazine gemaakt dat momenteel door alle middelbare scholen in de Kop van Noord-Holland wordt ingezet voor beroepsoriëntatie. Mede hierdoor is het aantal partners van Tech@Connect toegenomen.

In oktober hebben vijftig docenten van Technasium-scholen uit de omgeving Amsterdam kennisgemaakt met technische bedrijven uit de Kop van Noord-Holland. Dit om hun leerlingen te vertellen over het carrièreperspectief in deze regio. Het concept TechVentures is goed ontvangen; er worden in 2020 nieuwe activiteiten met deze docenten gepland.

Toerisme & Recreatie:

In de tweede helft van 2019 is de tweede klas van de koksopleiding op Texel succesvol van start gegaan met 22 leerlingen. Voor 2020 ligt er de ambitie om dit unieke concept van leren, werken en wonen uit te breiden, zowel op Texel als op ‘het vasteland’ van de Kop van Noord-Holland. Ook start een leerrichting gastvrijheid.

Verder lag de focus op het verkrijgen van verdere commitment van betrokken partijen. Dat is in oktober 2019 beklonken met de ondertekening van het convenant ‘Leisure’ door ROC Kop van Noord-Holland, RPA NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, Werkgeversservicepunt NHN Kop van Noord-Holland en De Kop Werkt!. Ondertekening vond plaats tijdens de werkgeversbijeenkomst Leisure, waar informatie is gedeeld over opleidingstrajecten in de horeca, de aanstaande lancering van OpKop.nl en de Texel Academy. Tot slot is ook ingezet op het bekendmaken van ‘Op Kop’ onder de ondernemers in de Leisure-sector.

Project 612

Carrières in de Kop

Project 618:

Campagne Arbeidscommunicatie

Doelstelling

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijker leer- en werkregio is het doel van het project Arbeidsmarktcommunicatie, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Doelgroepen die al in de Noordkop wonen worden in het project verleid om hier te leren en werken; mensen die erbuiten wonen, worden gestimuleerd om zich te vestigen en hier te leren. Het project is samengevoegd met Carrières in de Kop, waarbij jongeren vooral warmgemaakt worden voor de vier programma’s binnen Match 2020. Zo willen we hen aanmoedigen te kiezen voor een studie- of beroepskeuze in deze branches.

Voortgang en werkzaamheden

De aanbesteding is afgerond, de opdracht is gegund en de leverancier is vanaf 13 augustus gestart met de ontwikkeling van het platform en de promotiecampagne. Dit was enerzijds een technische ontwikkeling, anderzijds gericht op strategie en content. Voor 31 december is het platform opgeleverd inclusief content, zoals artikelen en video’s van ‘Koplopers’. Ook is voor die datum de mediastrategie, inclusief media-inkoop, ontwikkeld. Daarnaast hebben we het platform onder werkgevers en onderwijs gepromoot en hen op verschillende manieren betrokken bij de realisatie om ervoor te zorgen dat op 17 januari 2020 een goed gevuld platform met bedrijfsprofielen en kansen op werk, een stage of een opleiding gelanceerd wordt.