Regionaal
‌Ambitiedocument

In het Regionaal Ambitiedocument zijn concrete doelen vastgelegd waar de komende jaren samen aan wordt gewerkt door de Kop-gemeenten. Door het bundelen van krachten wordt actief aandacht besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid in en duurzaamheid van de kernen in de Kop van Noord-Holland. Dit moet leiden tot een sterke, energieke regio met een hoge kwaliteit van leven.

Project 111:

Revitalisering
De Koog / Planet Texel

Doelstelling

De doelstelling van het project Revitalisering De Koog/Planet Texel is het opwaarderen van het duindorp De Koog. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid van het dorp zelf, als voor de totale Texelse economie en de Noordkop als geheel. Het project draagt bij aan een leefbare en dynamische regio en is het resultaat van een samenwerking tussen bewoners en ondernemers.

Voortgang en werkzaamheden

De resultaten van het project worden zichtbaar in De Koog. In 2019 zijn veel van de werkzaamheden afgerond. Het opwaarderen van het duindorp wordt volgens planning afgerond voor de start van het hoogseizoen, rond Pasen 2020.

Dorpsstraat
Op basis van het wensbeeld dat door stakeholders en betrokkenen is samengesteld hebben in 2019 verbouwingen en handhaving op illegale uitbouwen en reclames plaatsgevonden aan en rond de Dorpsstraat. De reacties en visies van omwonenden en belanghebbenden op het ontwerp zijn verwerkt. Met de ontwikkelaar en netbeheerder Liander zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de herinrichting van de passage Jan Daaldersteeg. De subsidieregeling ‘Kwaliteitsslag centrum De Koog’ is afgewikkeld.

‘Kop van Zuid’ en ‘Rondje De Koog’
Aannemingscombinatie TAC en aannemers van nutsbedrijven hebben het eerste deel van fase 3 gerealiseerd in het laagseizoen, tussen de herfstvakantie en kerst. Het gaat hier om trekken en leggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van de wegfundering.

Openbare ruimte
In het kader van een schone, goed onderhouden openbare ruimte is overleg gevoerd over de overdracht richting de lijnorganisatie van de gemeente Texel. Dit met als doel een blijvende goede afstemming over het dagelijks beheer tussen gemeente en dorp te realiseren.

Voorbereiding ‘Planet De Koog’, fase 2
De voorbereiding op de tweede fase van ‘Planet De Koog’ is gestart. Gedacht wordt aan verkeers- en parkeermaatregelen. Er zijn schetsen gemaakt van verkeerskundige en ruimtelijke verbeteringen. De vraag is of er bestuurlijk draagvlak is voor de volgende fase.

Project 121:

Opwaarderen dorpsplein Huisduinen

Doelstelling

Het projectdoel van ‘Toeristisch Knooppunt Huisduinen’ is het creëren van een aantrekkelijk dorpsplein voor Huisduinen. Hierdoor wordt de leefbaarheid versterkt en tegelijkertijd de aantrekkingskracht van de Noordzeekust in de Kop van Noord-Holland vergroot.

Voortgang en werkzaamheden

De doelstelling om de ontwerpfase in 2019 af te ronden is niet behaald. Wel zijn inmiddels de eerste schetsen gemaakt voor het ontwerp door een bewonerswerkgroep. Tijdens een participatieavond is bewoners gevraagd input te geven op deze schetsen. Op basis van de feedback van bewoners heeft een ontwerpbureau een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het gebied. De visie is enthousiast ontvangen door zowel de gemeente, belanghebbenden als de werkgroep van bewoners. Een belangrijke vordering in de ontwerpfase. Het doel is om in het vierde kwartaal van 2020 met de uitvoering te starten.

Project 122:

Gebiedsontwikkeling Huisduinen
(Den Helder)

Doelstelling

Het project Gebiedsontwikkeling Huisduinen heeft als doel de Noordzeekust aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als bewoners. Het project verbetert de (toeristische) infrastructuur in het gebied door het realiseren van een goed toegankelijke strandslag bij Huisduinen. Door het versterken van de kwaliteit van de toeristische sfeer wordt bijgedragen aan de toeristische economie in het gebied en betere bereikbaarheid van het strand.

Voortgang en werkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2019 is een start gemaakt met een natuurtoets. Hieruit bleek dat vervolgonderzoek noodzakelijk was. Ook waren de benodigde vergunningen nog niet rond. Aangezien het vervolgonderzoek alleen in het zomerseizoen plaats kan vinden, is de planning voor het project uitgelopen tot 2020.

De voorbereidingsfase van dit project vraagt om stevige technische, juridische en ecologische expertise, aangezien het hier om een project gaat in een gebied met een grote hoeveelheid beperkingen en aandachtspunten. Dit omvat onder meer: drempelwaarde stikstofuitstoot bij aanleg in verband met het wegvallen van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), aanwezigheid van Natura2000-gebied en uitdagingen rondom de technische uitwerking.

Project 131:

Versterking ligging aan zee (Den Helder)

Doelstelling

De gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoeken in overleg met de Provincie Noord-Holland welke aanpassingen nodig zijn om door toekomstige aanpassingen een multifunctionele waterkering mogelijk te maken. Het eerste uitvoeringsproject moet leiden tot verbetering van de dijkopgang. Het algemene doel is om multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk toe te staan. Op basis van onderzoek moet blijken hoe dit een meerwaarde kan zijn voor onder meer duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van Den Helder.

Voortgang en werkzaamheden

Het ontwerp van de ‘SeaSaw’ van MVRDV is spectaculair, maar ook ver boven het beschikbare budget van 1 miljoen euro. De verwachting is dat de stichtingskosten voor het kunstwerp, dat een verbinding vormt tussen stad en zee in relatie tot de Zeedijk, ongeveer 2,5 tot 4 miljoen euro bedragen.

Het afgelopen jaar is door de betrokken partijen hard gewerkt aan het haalbaar maken van het ontwerp. Deze wisselwerking tussen ontwerper, constructeur, kunstenaar, aannemers, leveranciers en dijkbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft geleid tot een officiële opdracht vanuit de gemeente Den Helder. Op 12 december gaf zij Zeestad CV door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst groen licht. De streefdatum voor het plaatsen van het ontwerp, inclusief technische, financiële en procedurele haalbaarheid is 1 april 2020. 

Project 151:

Revitalisering Groote Keeten

Doelstelling

Het burgerinitiatief in Groote Keeten om de openbare ruimte op en in de omgeving van het dorpsplein in te vullen en op te knappen, moet bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijke kustplaats. Samen met de inwoners van Groote Keeten werken we aan een breed gedragen plan voor de herinrichting en omgeving van het plein, met als doel een attractieve doorgang richting het strand voor recreanten en inwoners te realiseren.

Voortgang en werkzaamheden

Het project is grotendeels volgens planning uitgevoerd en afgerond op 18 april 2019, voor de start van het paasweekeinde. In de laatste weken van april zijn de groen- en beplantingswerkzaamheden afgerond. Nadat het project op 29 april is opgeleverd, vond op 11 mei de feestelijke opening van het nieuwe dorpsplein plaats.

Project 161:

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Doelstelling

Sint Maartenszee moet een aantrekkelijke plaats voor toeristen blijven. Door de kwaliteit van Sint Maartenszee te versterken willen we recreatie en daarmee samenhangende activiteiten zich verder laten ontwikkelen en toekomstbestendig maken. Door Sint Maartenszee aantrekkelijk te houden en te maken voor bewoners, recreanten, investeerders en ondernemers willen we de badplaats de komende tientallen jaren in stand houden.

Voortgang en werkzaamheden

Het budget dat De Kop Werkt! ter beschikking stelt van dit project, wordt besteed aan de herinrichting van het eerste deel van de Zeeweg: het gedeelte vanaf rijksweg N9 tot en met de kruising Belkmerweg. Uit drie ontwerpen is in overleg met een eerder samengestelde klankbordgroep een nader uit te werken variant gekozen. Het ontwerp is eind september gepresenteerd aan belanghebbenden, maar is niet goed ontvangen. Met name het ontwerpprincipe ‘fietsers op de rijbaan’ werd afgewezen.

Op basis van de argumenten en weerstand wordt dit principe losgelaten en wordt een alternatief ontwerp opgesteld. Inmiddels heeft een aantal interne ontwerpsessies plaatsgevonden en zijn de mogelijkheden afgewogen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bomen in relatie tot het ontwerp voor het maken van de juiste afweging en het ontwikkelen van een passende, goede onderbouwing. Afgesproken is om het ontwerp aan te passen waardoor een extra ontwerpslag uitgevoerd wordt. Ondanks vertraging in het ontwerpproces is het nog steeds het streven om in het vierde kwartaal van 2020 een start te maken met de realisatie van de herinrichting.

Project 171:

Energy & Health Campus

Doelstelling

De Energy & Health Campus (EHC) heeft drie doelstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het creëren van een aantrekkelijk en open (werk)gebied in de toekomst dat leidt tot een interactief kennis- en informatiecentrum op locatie. De Energy & Health Campus moet een inspirerende omgeving zijn, waarin wetenschappers in nucleaire gezondheid en duurzame energie vanuit de hele wereld graag willen werken. Uiteindelijk is de bedoeling dat de campus uitgroeit tot een aantrekkelijke wetenschapsomgeving op het gebied van duurzame energie en nucleaire gezondheid.

Voortgang en werkzaamheden

Versnellen campusontwikkeling
De ambitie van de EHC voor 2020-2025 is weergegeven in het Ambitiedocument, wat tevens als vervolg kan worden gezien op het Afsprakenkader 2017-2020. Het Ambitiedocument wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld door het bestuur en wordt in een volgende rapportage als bijlage meegestuurd.

In 2019 is een start gemaakt met het ruimtelijk ontwikkelingsplan: de ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden van alle betrokken partijen zijn door een extern bureau geïnventariseerd. Deze zijn vertaald naar een selectieleidraad, op basis waarvan aan het begin 2020 een Europese aanbesteding wordt opgestart voor het selecteren van een bureau dat een omgevingsplan en een stedenbouwkundig plan zal ontwikkelen.

Momenteel wordt verkend hoe de campusorganisatie in het vervolg wordt vormgegeven. Verschillende EHC-teams komen actief bij elkaar en betrekken elkaar bij bedrijfsoverstijgende werkzaamheden.

Verbeteren regiorelatie
Er is een projectplan voor arbeidsmarkt en onderwijs opgesteld en in werking gebracht. Een team bestaande uit HR-medewerkers van alle betrokken bedrijven komt periodiek bij elkaar en werkt aan de uitvoering van het plan. Hieronder vallen: het ontwikkelen van een (online) communicatiestrategie gericht op werving, het ontwikkelen van een gezamenlijk online vacature- en stageplatform, het verbeteren van de zichtbaarheid van bedrijven op beurzen, markten en bedrijvendagen, de samenwerking en verbinding met het onderwijs en het ontwikkelen van online lesmateriaal.

Het communicatieteam legt momenteel de laatste hand aan de algehele EHC-communicatiestrategie. De website is zo goed als gereed en wordt in september gelanceerd. Er is een informatiepunt in Zand tegen Zee, het informatiecentrum van HHNK in Petten, gecreëerd waar kleinschalig over de EHC en Pallas wordt geïnformeerd.

Vergroten publiek draagvlak
Een extern bureau werkt gefaseerd aan het ontwikkelen van een integraal concept voor het informatiecentrum, ofwel het Experience Center. In de eerste fase is in samenwerking met alle betrokken partijen gewerkt aan een gezamenlijke doelstelling en visie, het selecteren van een locatie en het opstellen van een eerste financiële onderbouwing. Op de presentatie van de resultaten hebben alle betrokken partijen een ‘go’ gegeven. In de tweede fase worden het concept en de business case verder uitgewerkt. Oplevering vindt plaats in het najaar, waarna alle betrokken partijen een definitief ja of nee uitspreken. Stemmen de partijen in met de plannen? Dan wordt in de derde fase verder gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van het Experience Center.

Door middel van het organiseren van diverse evenementen, zoals rondleidingen van politieke gezelschappen, het ontvangen van grote groepen collega’s van Provincie Noord-Holland, de gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf NHN, wordt ervaring opgedaan met het publieksvriendelijker maken van de toegang tot de EHC. Deze bevindingen worden waar mogelijk meegenomen in de gebiedsontwikkeling.

Project 192:

Identity Matching

Doelstelling

Het versterken van de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen in de Kop van Noord-Holland is de algemene doelstelling van het project ‘Identity Matching’. Het versterken van de lokale identiteit waar bewoners zich in herkennen is tevens van belang voor de culturele ontwikkeling van het gebied. Doel is om de ontwikkelde identiteit van kustplaatsen tot uitdrukking te laten komen in (soms kortlopende) campagnes voor winkels, horeca, recreatiebedrijven en evenementen, maar ook zichtbaar te maken in openbare ruimten.

Voortgang en werkzaamheden

De eerste fase van het project, Kolhorn, is gestart en afgerond in 2019. Na de eerste bijeenkomst met betrokken stakeholders – waaronder bewoners, bedrijven, bestuurders en beheerders – is door alle partijen geconcludeerd dat de methode van Identity Matching geen meerwaarde voor Kolhorn heeft. De toeristische potentie en kansen op het gebied van toerisme zijn gering, luidde de conclusie.

Voor Hollandse Kust zijn tussen Den Helder en Schagen vervolgstappen gezet om Fase 4 te kunnen afronden. Vervolgens starten concrete initiatieven van ondernemers, die aansluiten bij de afgesproken identiteit. Naar aanleiding van de gestelde doelen heeft een aantal ondernemers in Den Helder het initiatief genomen de uitwerking op te pakken. Op Texel wordt in 2020 gestart met Fase 1 van het project.

Project 310:

Waddenbaai

Doelstelling

De Waddenbaai kan uitgroeien tot een belangrijke recreatieve en toeristische trekpleister in de Kop van Noord-Holland. Door het realiseren van verschillende voorzieningen kan de verbinding tussen mens en Waddenzee versterkt worden. Deze voorzieningen bouwen onder meer verder op projecten die al in gang zijn gezet, zoals ‘Waddenpromotie’ en ‘Knooppunten en toeristische overstappunten’. Door de beleving van het wad te vergroten krijgen recreatieve en toeristische activiteiten een boost. Alle onderdelen binnen dit project worden in nauwe samenhang met de natuurkwaliteit van het gebied gerealiseerd.

Voortgang en werkzaamheden

- Deelproject 1: Renovatie toeristische voorzieningen Waddenhaven Texel
- Deelproject 2: Fietspad over de Prins Hendrik Zanddijk
- Deelproject 3: Uitkijktoren Balgzandpolder
- Deelproject 4: Waddenbelevingspunt Den Oever

Voor de deelprojecten 1 en 2 is het beoogde doel behaald. De renovatie van de voorzieningen in de Waddenhaven zijn gefaseerd uitgevoerd. Bij de start van het nieuwe seizoen worden deze geopend voor publiek. Het fietspad (deelproject 2) is het afgelopen jaar opengesteld en wordt nu al gezien als één van de mooiste stukjes fietspad van het eiland. Deelprojecten 3 en 4 wachten nog op uitvoering.

In het eerste kwartaal van 2020 start de uitvoering van het waddenbelevingspunt in Den Oever. Over deelproject 3 vindt nog overleg plaats met Landschap Noord-Holland om tot een passende kostenopzet te komen. In het tweede kwartaal van 2020 start de vergunningprocedure.

Project 411:

Huisvesting arbeidsmigranten

Doelstelling

Het project Huisvesting arbeidsmigranten wil voor voldoende en betere huisvesting voor arbeidsmigranten zorgen en een blijvende oplossing vinden voor tijdelijk gebruik van huisvesting. Het inzetten van arbeidsmigranten is belangrijk voor het functioneren van regionale bedrijven in diverse sectoren. Het budget wordt gebruikt om het nut en de noodzaak van goede, duurzame huisvesting in beeld te brengen. Een speciaal team wordt ingezet om ondernemers hier meer bewust van te maken.

Voortgang en werkzaamheden

De inzet om op te schalen naar regionaal niveau (Noord-Holland Noord), begin 2019, verloopt moeizaam. In de Kop van Noord-Holland wordt het plan van aanpak verder uitgevoerd. Dit plan is gebaseerd op het Westland-model, waarbij alle aanwezige arbeidsmigranten worden ingeschreven en geregistreerd in de gemeentelijke administratie. In Hollands Kroon is dit inmiddels ingevoerd. Schagen en Den Helder bevinden zich nog in de (voorbereidende) pilotfase. In 2019 is gestart met het maken van ladderproof regionale afspraken en ruimtelijke onderbouwingen.

Project 421:

Verduurzamings-onderzoeken agrarische sector

Doelstelling

Welke oplossingen helpen bij het terugdringen van CO2-uitstoot in de glastuinbouw? Door de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming te onderzoeken, willen we de meest kansrijke oplossingen voor het verminderen van de uitstoot in deze sector uitwerken tot gerichte vervolgprojecten.

Voortgang en werkzaamheden

Begin 2019 is een eerste aanzet gedaan om een juiste opdracht te formuleren. Dit is gestrand. Uiteindelijk is in overleg met ECW een nieuwe onderzoeksrichting vastgesteld. Vervolgens werd een klein aantal agri-gerelateerde bedrijven op Agriport A7 benaderd om mee te doen met het onderzoek naar de mogelijkheid aan te sluiten op het warmtenet van ECW. Hiermee kan uiteindelijk de CO2-uitstoot van deze bedrijven drastisch verlaagd worden.

Uit het onderzoek, bestaande uit drie deelonderzoeken, bleek dat geselecteerde bedrijven geen thuis gaven. Er was geen capaciteit beschikbaar of bedrijven zagen geen toegevoegde waarde in het project en besloten niet deel te nemen aan het onderzoek van ECW, GPNHN, ONHN en Greenvis. Op basis hiervan is besloten nieuw verkennend onderzoek te doen naar oplossingen die bijdragen aan de verduurzaming van Agriport A7. Het onderzoek richtte zich op absorptiekoeling en de inzet van geothermische warmte. Dit onderzoek is in 2019 afgerond.

Eind 2019 is een nieuw voorstel gemaakt voor het derde verduurzamingsonderzoek voor Agriport A7, waarbij gekeken wordt naar de koppeling tussen geothermische warmte via het warmtenet op Agriport met de gebouwde omgeving (Middenmeer). Oorspronkelijk stond dit gepland na de eerste twee deelonderzoeken. Na overleg met de New Energy Coalition is gekeken of er kansen zijn voor een koppeling met waterstof. Hiertoe is eind 2019 voorstel gedaan door Greenvis om een quickscan uit te voeren. Dit onderzoek wordt verricht in 2020.

Ook is een hernieuwde poging ondernomen om de deelonderzoeken 1 (‘Warmtekoppeling ECW’) en 2 (‘Warmtekoppeling onderling’) nogmaals op te starten met het restbudget. Ook in tweede instantie kwam dit niet van de grond, waarna besloten werd niet langer in te zetten op deze deelonderzoeken.

Project 441:

Versterking IJsselmeerkustbeleving

Doelstelling

Door recreatief ruimtegebruik toe te staan rond de IJsselmeerdijk, langs de kuststrook tussen Den Oever en Middenmeer, wordt gewerkt aan het versterken van de beleving van de IJsselmeerkust. Dit gebeurt door het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, die passen bij de beleving van de Noordzeekust en Waddenkust. Onderzoek moet uitwijzen hoe deze nieuwe mogelijkheid een meerwaarde kan zijn voor onder meer ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van de Wieringermeer.

Voortgang en werkzaamheden

Fase 1 en Fase 2 van het project, zoals de faciliteiten voor fietsers en wandelaars langs de IJsselmeerkust, zijn afgerond. Fase 3, het uitvoeren van het overige plan van aanpak, is in voorbereiding. Voorzieningen als steigers in het IJsselmeer zijn niet haalbaar gebleken in verband met zwemwaterregels en eigenaarschap van het IJsselmeer.

Het komende halfjaar wordt besteed aan het afronden van het deelproject ‘Gat in de dijk’. De vergunningen zijn binnen, de aanbesteding is afgerond en de aannemer start in de tweede week van februari met de werkzaamheden. Op 17 april 2020 vindt de opening plaats in combinatie met het thema: ‘75 jaar vrijheid’.

Het project aan het Zuiderstrand is iets vertraagd. Op dit moment is HB Adviesgroep bezig met de eerste schetsen en ontwerpen om de voorzieningen voor het Zuiderstrand in kaart te brengen. De gebiedsinventarisatie is samen met Schaatsvereniging Den Oever verricht.

Project 512:

Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan
Oudesluis

Doelstelling

Het doel van dit project is om in samenspraak met de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid van de dorpskern te behouden én te versterken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het interessanter maken van de dorpskern als gebied om in te wonen en leven.

Voortgang en werkzaamheden

Multifunctionele Ruimte De Bijenkorf is helemaal opgeknapt en klaar. Ook het gebouw van de voetbalvereniging is grotendeels vernieuwd. Er is nog budget over. Dit wordt gebruikt voor het opknappen van de kantine. De laatste werkzaamheden voor de aanleg van het Molenpad vinden in het voorjaar van 2020 plaats. De gemeente, grondeigenaar en Stichting Zijper Molens hebben overeenkomsten gesloten met betrekking tot grondruil, recht van overpad en uit te voeren werkzaamheden. De benodigde aktes zijn bij de notaris gepasseerd. De werkzaamheden hebben voor het grootste deel plaats gevonden

Project 513:

Dorpsplan Wieringerwerf

Doelstelling

Door de openbare functies te wijzigen wordt ruimte geboden aan een goede herontwikkeling en vergroting van de ruimtelijke kwaliteit in Wieringerwerf. De gemeente wil via dit project de hoofdkern van het dorp een impuls geven en werkt samen met verschillende belangengroepen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid. Doel is om de dorpskern interessanter te maken om te wonen en leven, ook voor jongere gezinnen.

Voortgang en werkzaamheden

Vanaf juli 2019 is gewerkt aan de bouw van het nieuwe onderkomen voor de politie, ambulance, brandweer en gemeente Hollands Kroon. In september is daarnaast gestart met de inrichting van het terrein rondom het nieuwe gebouw. Op 31 december startte het voegwerk en werd de ruwbouw aan de binnenzijde afgerond.

De buitenruimte is ingericht en de aangebrachte verhardingen voorkwamen belemmering van strooiwerkzaamheden van het naastgelegen steunpunt van Rijkswaterstaat. Het project wordt naar verwachting rond week 20 in 2020 opgeleverd aan de gebruikers en is medio zomer volop operationeel.

Project 515:

Verduurzaming bestaande woningvoorraad

Doelstelling

Gemeenten zoeken in samenwerking met woningcorporaties naar antwoorden op de uitdagingen van het Klimaatakkoord. Woningcorporaties fungeren binnen het akkoord als startmotor en ontwikkelen eigen duurzame programma’s en routekaarten. De particuliere voorraad, gespikkeld bezit, binnen de complexen van woningcorporaties in combinatie met de draagkracht van bewoners is een punt van zorg voor beide partijen. Door samen verduurzamingsmogelijkheden te inventariseren zoeken gemeenten en woningcorporaties in dit project naar passende oplossingen en antwoorden voor de Kop van Noord-Holland.

Voortgang en werkzaamheden

Door het testen van alternatieve oplossingen wordt een antwoord geboden op vraagstukken uit het nationale Klimaatakkoord. Samen met woningcorporaties wordt geïnvesteerd in deze oplossingen om zo andere manieren om de gebouwde omgeving te verduurzamen te verkennen. Dit zorgt voor een meer duurzame, levensloopbestendige en comfortabele woningvoorraad in de Kop van Noord-Holland. Voorbeelden van mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk zijn onder meer gebouwgebonden financiering, blokgerichte verwarmingsoplossingen en innovatieve opwekmogelijkheden.

Het resultaat van dit project is een aantal pilotprojecten in de vier Kop-gemeenten. Doel is binnen deze pilots antwoorden te vinden op vragen als:

- Hoe krijgen we gespikkeld bezit mee?
- Hoe krijgen we bewoners mee in bewustwording en acceptatie?
- Hoe kunnen we innoveren met warmtevoorziening in het spectrum tussen gas/all-electric en volledig warmtenet?
- Hoe motiveren we zoveel mogelijk particuliere eigenaren aan de slag te gaan met hun woning?

Een ander resultaat is een samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Deze samenwerking is essentieel, omdat deze in de transitievisie warmte als basis dient voor een samenwerking met een doorkijk op 2050.

Project 517:

Revitalisering Verblijfsrecreatie

Doelstelling

‘Vergeten’ parken die niet langer geschikt zijn voor verblijfsrecreatie verdienen beter. Daarom zet dit project in op het opknappen en nieuw leven inblazen van bestaande parken en deze gebieden zo te veranderen in prettige, groene recreatiegebieden.

Voortgang en werkzaamheden

Het revitaliseringsfonds is per 1 oktober 2019 opengesteld. Binnen het beschikbare projectbudget van 1,4 miljoen euro is een onderverdeling gemaakt voor de besteding van het geld:

- het inzetten van een expertteam voor versterken bedrijfsvoering en/of fysieke aanbod
- externe expertise inzetten om tot een bedrijfsplan of herstructureringsplan te komen
- coaching
- duurzame maatregelen begeleiden en initiëren
- fysieke duurzame investeringen
- ondersteuning bij bedrijfsmatige exploitatie
- inzetten op samenwerking van ondernemers
- pilotprojecten die niet vallen onder het hiervoor genoemde
- expertise inzetten voor herbestemming, met name voor parken met sociale problematiek

Doordat de regeling alleen nog in 2020 werkt, beperkt het project zich tot planvoorbereiding. Momenteel zijn acht aanvragen ingediend. Deze zijn deels toegekend en deels lopend.

Project 521

Vrijkomende agrarische bebouwing / Kwaliteitsimpuls vergroting agrarische bouwblokken

Doelstelling

De agrarische sector breidt uit. De productiecapaciteit wordt verhoogd en vaak worden verschillende functies ondergebracht in één bouwblok. Dit leidt naast de komst van grotere productie- en distributiegebouwen in veel gevallen tot leeg- en vrijstaande agrarische bebouwing. Dit project wil de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vormgeven, zodat bouwblokken in de omgeving passen en kwaliteit toevoegen aan het landschap. Daarnaast zet het project zich in om verloedering van (vrijgekomen) agrarische bebouwing tegen te gaan of een nieuwe invulling te geven aan leegstaande panden.

Voortgang en werkzaamheden

Er is een lange aanloop geweest om te komen tot casussen. Uiteindelijk zijn in 2019 vier casussen gepasseerd. In de tweede helft van 2019 is gekozen twee casussen een ‘go’ te geven. Vooraf was gepland twee projecten te starten in 2019. Dat is gelukt. Echter, wel pas later in het jaar waardoor de afronding dus verschuift en ook later in 2020 plaatsvindt.

Voor het project is periodiek overleg georganiseerd en voorbereid met Team Erfkwaliteit en heeft coördinatie met en tussen Stichting Mooi Noord-Holland en architecten plaatsgevonden. Daarnaast is met Provincie Noord-Holland afstemming geweest over erfadviezen in de regio’s Alkmaar en West-Friesland en is de projectgroep aanwezig geweest bij een kick-offmeeting met een initiatiefnemer in Julianadorp.

Project 530-536:

Bereikbaarheid De Kop Werkt!

Doelstelling

Binnen De Kop Werkt! is een werkteam actief voor het in beeld brengen van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Door de bereikbaarheid van en binnen de Kop van Noord-Holland te ondersteunen, levert dit project een bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio. Het werkteam, gevormd door de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, heeft een onderzoeksprogramma opgesteld om mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid in kaart te brengen.

Voortgang en werkzaamheden

Verbinding A7-N99 en N245
Naar aanleiding van het bestuurlijk trio van 18 oktober is besloten de verbinding A7-N99 verder uit te werken. Hier heeft een startoverleg voor plaatsgevonden met de externe partij die de kosten en baten van deze verbinding in beeld gaat brengen. In de tweede helft van 2019 is de N245 – Westerweg – Sportlaan uitgewerkt door een extern onderzoeksbureau tot een voorontwerp.

N250 van Kooypunt naar TESO-haven
De N250 in Den Helder van Kooypunt naar de TESO-haven staat bekend als een weg met knelpunten voor de doorstroming van het verkeer en een slechte leefbaarheid. De weg is van belang als toegang tot Texel en als ontsluiting van Port of Den Helder, het terrein van de Koninklijke Marine en de stad Den Helder. Voor het realiseren van quickwins van de N250 is een projectmanager actief voor de voorbereiding van de uitvoering. Voor een analyse van de problemen en mogelijke oplossingen zijn in de eerste helft van 2019 enkele onderzoeken uitgevoerd.

In de tweede helft van 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- Kruising N250 – Havenweg
Het opstellen van een Definitief Ontwerp, oplevering heeft nog niet plaatsgevonden.

- Kruising N250 – N9 – N99
Het uitvoeren van een verkeerssimulatie, oplevering heeft plaatsgevonden. Ook is de uitvraag ‘Bereikbaarheid Den Helder – N250’ uitgezet bij onderzoekbureaus. Hierin wordt gevraagd om een technische uitwerking tot Voorlopig Ontwerp van de Ravelijnbrug en de ongelijkvloerse kruising. Daarnaast wordt gevraagd om een verkeersanalyse van een aantal niet-infrastructurele maatregelen. Naar verwachting wordt deze opdracht eind januari 2020 verleend.

Doorfietsroutes
Naar aanleiding van het Bestuurlijk Trio van 18 oktober is besloten de drie doorfietsroutes – de Noord-Zuidverbinding vanaf de Koog naar Alkmaar/Heerhugowaard, de Oost-Westverbinding van Julianadorp naar Den Oever en de Noord-Zuidverbinding van Hippolytushoef naar Medemblik – te verkennen. Deze vraag tot uitwerking is uitgezet bij verschillende onderzoekbureaus en naar verwachting wordt deze opdracht eind januari 2020 verleend.

Mobipunten
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor het openen van de eerste mobipunten. Een mobipunt is een plek waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten. De opening van de eerste vier mobipunten vindt plaats in het tweede kwartaal van 2020. Om de opening mogelijk te maken zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

- Locaties vaststellen eerste zeven mobipunten
- Leveranciers deelmobiliteit benaderen
- Aanschaf mobipuntborden
- Vergunningen plaatsen mobipuntborden
- Marketingplan opstellen
- Twee bushaltes realiseren op Agriport

Project 542:

Versterking vaarroutenetwerken
Kop van Noord-Holland, knooppunt Kolhorn

Doelstelling

Met dit project haakt de Noordkop via de gemeente Hollands Kroon aan bij het programma voor waterrecreatie van de Provincie Noord-Holland. De eerste stap is het maken van een eenvoudige koppeling voor sloepen met het vaarroutenetwerk van Alkmaar en West-Friesland. Hierdoor kan Kolhorn, ondersteund door Schagen en Middenmeer, verder uitgroeien als knooppunt en scharnierpunt tussen West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Voortgang en werkzaamheden

De eerste drie fases van het project (Fase 0, 1 en 2) zijn gereed. Alle quickwins zijn uitgevoerd en afgerond. Fase 3 is ook gereed. De laatste stap is het plaatsen van de molen. Hiervoor zijn de vergunningen reeds binnen en de aannemer staat in de startblokken.

In juli 2019 zijn de camperplekken opgeleverd. Deze vijf plaatsen, inclusief voorzieningen, zijn tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Watertoerisme Kolhorn. Na oplevering zijn de plaatsen en het daarbij behorende beheer overgedragen aan de stichting. De vrij gegraven molenfundering aan de Molenkolk in Kolhorn moet nog worden voorzien van een kunstwerk. Dit kunstwerk wordt in het eerste kwartaal van 2020 geplaatst.

Project 543:

Vaarroutenetwerk Amstelmeer / IJsselmeer

Doelstelling

Om de Noordkop beter ‘bevaarbaar’ te maken moet de verbinding tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer worden verbeterd. Dit project richt zich op het oplossen van knelpunten tussen het Amstelmeer en IJsselmeer en het versterken van het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland. Bij het project zijn naast bewoners ook Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en ondernemers van het Lutjestrand betrokken.

Voortgang en werkzaamheden

Naast de uitvoering van de afspoelgelegenheid en het verbeteren van de toegang tot het Lutjestrand, hebben in 2019 meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden om te inventariseren wat de wensen zijn in en rondom het Amstelmeer. Tijdens verschillende sessies met alle betrokkenen en kleinschalige werksessies met lokale ondernemers is achterhaald wat de mogelijkheden en onmogelijkheden in het gebied zijn. De eerste impressies zijn uitgewerkt, momenteel wordt aan de technische tekeningen gewerkt. Hierna worden de vergunningen aangevraagd.

Langs de vaarroute tussen het IJsselmeer – Amstelmeer zijn afgelopen jaar de vier aanmeersteigers- en kano-opstapplaatsen voor het Sloepennetwerk geplaatst. Naast het plaatsen van de aanmeersteigers is ook het Slootdorperbos opgeknapt en is een avonturenplek gecreëerd voor de jongste recreanten. Om de vaarroute visueel en ruimtelijk op te laten vallen is gekozen voor het ontwikkelen van een kunstroute tussen het IJsselmeer en Amstelmeer. Inmiddels zijn zes kunstwerken gekozen, deze worden in het voorjaar geplaatst. De vergunningen zijn reeds ontvangen.

In 2019 is een haalbaarheidsstudie naar de trailerhelling in Slootdorp uitgevoerd. De beoogde locatie van de trailerhelling bevindt zich op grondgebied van het HHNK. Gebleken is dat plaatsing op deze plek geen doorgang kan vinden. Wel is een locatie rondom de Ulkesluis aangewezen als alternatief. Hier worden momenteel de schetsen van gemaakt.